مجموعه فرهنگی دینی مکتب الرضا

باشگاه جودو کرار

یکی از سفارشات رهبر عزیز به نسل جوان علاوه بر تهذیب ،تحصیل ،اهمیت دادن به ورزش میباشد. کانون فرهنگی تربیتی مکتب الرضا (ع) نیز از این مهم غفلت ننموده است. باشگاه ورزشی و پرداختن به ورزش جودو از برنامه های ثابت هفتگی به شمار میرود.
ثبت نام باشگاه جودو کرار