با توکل بر خدا و همیاری شما دوستان عزیز انشاالله هیچ سفره افطاری خالی نخواهد ماند

با توکل بر خدا و همیاری شما دوستان عزیز انشاالله هیچ سفره افطاری خالی نخواهد ماند